PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT 10,000 HOURS


Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56564848, draagt de naam Stichting 10,000 HOURS. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected].


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.


Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2019.


Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en Achternaam, E-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, locatiegegevens, IP-adres, voorkeuren. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het informeren over de dienstverlening en het in contracttreden nadat gebruikers zich hebben aangemeld via het formulier op de website. De persoonsgegevens worden voor een termijn van minimaal 1 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:


Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken).


Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.


Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat wij u niet op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening of niet met u in contact kunnen treden indien u een aanvraag indient.


U kunt met uw 10,000 Hours account niet alleen inloggen op de website van Stichting 10,000 HOURS (www.10000hours.nl) maar ook op de website van DeedMob B.V. (www.deedmob.com), en op de websites van andere organisaties die gebruik maken van hetzelfde Deedmob-systeem. Meestal betreft dit websites van andere Vrijwilligerscentrales, maar het kan ook een website zijn van bijvoorbeeld het bedrijf waar u werkzaam bent. Indien u inlogt op een door DeedMob B.V. beheerde website, delen wij uw account- en profielgegevens met deze andere organisatie vanaf de eerste keer dat u inlogt op deze andere website. 


Een sociale organisatie die projecten op een door DeedMob B.V. beheerde website plaatst, kan uw profiel bekijken, en u eventueel per email benaderen met de vraag om mee te werken bij deze organisatie voor een bepaald project. 


Door gebruik te maken van uw Facebook account om in te loggen, verwerkt Facebook uw inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is Stichting 10,000 HOURS verder niet verantwoordelijk. Wij adviseren u de informatie pagina’s van Facebook te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van uw Facebook account om in te loggen bij derden.


Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Amazon-webservices, Google Cloud Platform, Google Tag Manager, Google Analytics, Sentry, MailGun, Airtable, Trello, Algolia, Hotjar, Heroku Inc, Solarwinds Inc, Hubspot, DigitalOcean, Doorbell.io en Facebook.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met Google, Mijndomein, Deedmob, Mailchimp. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.


U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar [email protected].


Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected].


Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).